Arkan nummer V

STORA ARKANER

Arkan nummer V

Överstprästen

Nyckelord: 

Tradition, dogmer, utbildning, gruppidentitet, tro och religiösa övertygelser. Talesperson, tro, visdom, lärare, mentor, medlare, andlig kraft, äktenskapskoder, moral,  traditioner, arv, regler och påbud, bro och  (andlig) utbildning

Överstprästen

Översteprästen representerar den yttre andliga auktoriteten. Den eller det som bestämmer vad som är bra och dåligt, rätt och fel, moraliskt respektive omoraliskt.

Översteprästen relaterar till alla slags traditioner. I symboliken som ligger i  Översteprästen etableras en kollektiv ordning, en gruppidentitet och en känsla av tillhörighet för var och en som tillhör gemenskapen. Samtidigt avkrävs individen lydnad enligt de riktlinjer som gäller.

Översteprästens myndighet kan inte ifrågasättas eller motsägas eftersom den vilar på dogmer, d v s fasta och absoluta idéer om en förmodad och orubblig sanning.

Översteprästen vill etablera sig som nödvändig i ditt liv, när du utgår från att du som individ saknar direkt tillgång till kunskap. Därför behöver du en förmedlare, “någon som fungerar som en bro”, som ger dig svaren.

Översteprästen uttalar sina sanningar genom diktat. Att åsidosätta dessa innebär vanligtvis ett straff.  Detta är möjligt, eftersom deras myndighet och myndighet  bygger på respekt och rädsla för normen, traditionen eller tron.

Straffen kan vara uteslutning, utanförskap och upplevas som påtvingad ensamhet, isolering, hjälplöshet, vilsenhet.

Översteprästen erbjuder den vägledning som trossystem och starka övertygelser ger, vilket kan göra livet mycket enklare, ge dig svar även innan du ställer frågorna. Å andra sidan förlorar du möjligheten att känna dig själv och världen från din egen ståndpunkt.

När du står under Översteprästens inflytande accepterar du att ett system bestämmer det mesta i ditt liv.

Översteprästen kan fylla en viktig roll i barndomen, när man behöver lära sig att anpassa sig socialt, förstå var gränserna går i den egna kulturen samt lära sig att kontrollera impulser och instinkter för att fungera väl i det civiliserade livet utan att avvisas.

Översteprästen representerar till exempel den kontroll som föräldrar eller lärare måste utöva när det gäller barns beteende under uppväxttiden till dess de själva kan fatta egna beslut. Föräldrar och lärare ansvarar för att överföra vissa värderingar och principer som barnet kommer att ta till sig men senare måste ifrågasätta för att kunna bli självständiga individer.

Översteprästen representerar de regelsystem som vi bygger vårt sätt att leva på. på vilka. Det är emellertid viktigt att alltid komma ihåg, att vi bör förbli öppna till sinnet för att få en bättre förståelse för världen som omge oss.

Beroende på den position som Översteprästen upptar i din läsning kan det vara du som förkroppsligar budskapet.

Du kanske vet mycket och därför har befogenheter att uttala dig och agera. Det är ändå viktigt att komma ihåg att ”den absoluta sanningen” inom det system Översteprästen representerar är tillgänglig för människor endast genom tron.

Nyckelord: 

Uppfinningar, nyskapande, brist på vördnad, uppror, självbestämmande

Den Omvände Översteprästen

Den Omvände Översteprästen dyker upp, när du är i på väg att ifrågasätta om alla de regler, konventioner och övertygelser som har bestämt ditt liv hittills, verkligen ska göra det även i framtiden. Tiden har kommit för att bedöma vad fördelarna och nackdelarna med att leva på detta. Slutsatsen kommer förmodligen att orsaka vissa förändringar och justeringar i ditt sätt att leva och vara.

Du kommer att vilja pröva hur du ska tänka och gå till väga med en mängd saker  i förhållande till de regler du levt med hittills. Du vill våga förfölja eller försvara värden, som är skiljer sig från dem, du mött i din sociala krets.

Kanske kommer du även att vilja byta religion eller avstå helt från religioner, studera en annan karriär än vad som förväntas, starta ett ovanligt företag, ifrågasätta omgivningens inställning till din sexuella läggning,  ditt val av partner med mera med mera.

Den motsättning eller det eventuella uppror du upplever kan vara ett stort steg i ditt liv. Observera de andra bokstäverna som visas i din läsning för att få större visshet i hur du ska vidare med din framtid.

Alternativt upptäcker du istället, vad som skiljer dig från resten av gruppen eller samfundet och det som gör dig unik. I bästa fall kan du känna dig stärkt och därför gå vidare och välja om du blir kvar eller hittar en ny plats och ett nytt sätt att leva.

I en sådana situationer är det viktigt att agera med försiktighet, när man flyttar sig bort från konventionerna. Det kräver mycket mod och beslutsamhet, men också en viss grad av strategiskt tänkande och ett kallt sinne.

Tanken är att undvika att din egen integritet hotas, eftersom ditt behov av frihet säkert får dem att reagera genom att försvara sig själva och attackera dig.

Den Omvände Översteprästen tillkännager ibland endast en viktig förändring i ditt sätt att se saker, en befriande förändring som gör att du kan upptäcka världen från ett nytt och berikande perspektiv.

Du kommer att inse att du inte behöver följa de moraliska reglerna för att vara en bra person. Din godhet är naturlig och spontan och den övertrumfar moral.

Andlig Mening

Översteprästen visar oss vikten av arv och traditioner och hur dessa utgör grunden för och hur vi får respektive skapar vår uppfattning om och bild av världen.

Just denna process är grundläggande för att utvecklas in i samhället. Vi lär oss vilka principer vi värderar, följer och därför efterlever.

Samtidigt berättar man för oss att världen inte bara är den fysiska verkligheten som omger oss, utan också den inre andliga verkligheten.

Den andliga verkligheten ger oss en del våra principer och vår moraliska kod.

Vi lär oss hur vi ska agera i livet. Vi får också hjälp med att skapa det vi behöver och som ska utgöra vår integritet.

Allt detta visar oss också vi måste testa allt vi får genom pröva det  gentemot vår erfarenhet. På så sätt kan vi bilda oss en uppfattning om det är vettigt eller om det är dags att bilda sig en egen uppfattning att och hitta en världsbild som ligger mer i linje med vår egen identitet. Det kommer att finnas stunder i våra liv, när det är nödvändigt att respektera det etablerade liksom det kommer ögonblick då det blir nödvändigt att uppfinna något nytt.

Numerologi

Nummer V kan läsas som tecken på handling och rastlöshet.

Nummer V är samtidigt symbolen för frihet, anpassningsförmåga, för den resande och äventyrliga andan men också för inkonsekvens och sinnenas missbruk.

Människor som förknippas med nummer V upplevs som expansiva och sällskapliga, fyllda av nya och visionära idéer och av att vara snabba i tanken.

De är mångfacetterade, nyfikna och äger en s k utforskande natur. De är geniala när det gäller att använda sin frihet konstruktivt.

De är människor som lockas till det okända, det konstiga, det mystiska.

Nummer V är också talet som symboliserar förmögenheter, magi och äventyr.

På den negativa sidan står nummer V för överdriven rastlöshet, ibland missnöje och ett överspänt temperament liksom för otålighet.  Detta kan leda till många snabba beslut men inte alltid till de bästa. Häri kan  man ana orsaken bakom till synes oväntade och överraskande problem.

Pin It on Pinterest