Yrkes etik och kod för tarot

Vi vägleder – klienten beslutar

1

Vi tror på den fria viljan. Korten antyder men styr inget. När vi tolkar en Tarot-läsning ser vi situationen och riktningen i det aktuella ögonblicket. Sedan är det klienten själv som bestämmer att göra sina vägval.

2

Vi informerar om olika alternativ men vi fattar aldrig beslut åt en klient. Det är alltid klienten själv som bestämmer mål, tillvägagångssätt respektive tidpunkt. Naturligtvis hjälper vi klienten att se vad olika vägval kan innebära.

3

Vi respekterar klientens tankar och handlingar utan att värdera eller döma.Alla människor har lika värde och alla handlingar har en orsak. Ingen av oss vet hur vi själva skulle reagera och handla under samma omständigheter och med en annan persons erfarenheter.

4

Vi bidrar till att i varje ögonblick lyfta fram och utnyttja klientens resurser och potential. Orakler är verktyg som kan vara till stöd för vägledning genom att framhålla och bekräfta klientens positiva sidor och kvaliteter. De flesta människor har resurser och potential som de själva inte ser eller är medvetna om, t ex när det gäller arbete, känslor, pengar, personlig tillväxt, som vi kan hjälpa klienten att utnyttja fullt ut.

5

Vi kan upptäcka möjliga svårigheter och problem samt därefter hjälpa klienten att söka lösningar och olika sätt att undvika och/eller övervinna motgångar och hinder. När vi ser svårigheter bör vi, oavsett vad det handlar om, alltid informera vår klient samt vägleda konstruktivt utan att väcka oro eller rädsla. Tillsammans med klienten undersöker vi de mest komplexa situationerna för att finna framkomliga vägar eller sätt att undvika sådant som inte går att påverka. Om detta inte är möjligt, kan vi se vilken som är den optimalaste vägen och vad klienten behöver lära sig för att övervinna svårigheterna på bästa sätt.

Vi är aldrig att kategoriska eller negativa, eftersom det lätt ger upphov till stress som förvärrar situationen för klienten. Det är vår uppgift att hjälpa klienten att finna användbara och realistiska alternativ och möjligheter.

6

Vi använder ett tydligt och anpassat språk och undviker tekniska och formella ord särskilt inom astrologi. Det är viktigt att använda ett språk som är begripligt och konkret.

SEKRETESS

7

Sekretess gällande information. Klienten har anförtrott sig till oss och förtjänar all respekt och integritet.

Detta gäller för all information som vi tar emot och allt som vi förmedlar till klienten. Vi tillämpar alltid tystnadsplikt.

8

Vi använder aldrig konfidentiell information och personliga uppgifter utan klientens medgivande, vare sig direkt eller indirekt och aldrig till vår egen fördel.

ANSVAR

9

Endast klientens egna handlingar och beslut kan påverka dennes framtid. Det enda vi kan göra är att vägleda och det måste alltid vara för klientens bästa.

Klienten har i alla lägen sista ordet när det gäller sin personliga utveckling. Därför försöker vi aldrig påverka klientens framtid, varken med pekpinnar eller råd eller magi.

10

Vi har ett fastställt pris för de tjänster vi erbjuder. Ersättningen anpassas till tarot-vägledarens utbildning och erfarenhet.

Vi informerar via hemsidan och sociala medier om tjänsterna som erbjuds. I samband med konsultationen överenskommer vi om tidslängd för samtalet eller fast tid enligt schema.

Pin It on Pinterest